fbpx

Privacy Policy


The SieMatic Möbelwerke GmbH & Co. KG (hereinafter “SieMatic”) takes your privacy very seriously and adheres strictly to legal regulations. We are committed to your privacy and protecting the confidentiality of your data. The following statement gives an overview this protection and what kind of data is collected for what purpose.


Veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens

Wij zien het als onze prioriteit de vertrouwelijkheid van de door u verschafte persoonsgegevens te bewaren en deze te beschermen tegen toegang door onbevoegden. Daarom zijn wij daarbij uiterst zorgvuldig en passen we de modernste beveiligingsstandaarden toe om maximale bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

Als privaatrechtelijke onderneming zijn op ons de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) en de regelingen van de Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) van toepassing. We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen die waarborgen dat de voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens zowel door ons als onze externe dienstverleners in acht genomen worden.

Opmerking voor de verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke entiteit is:
Studio SieMatic
De Waard 4
4906 BC Oosterhout
Nederland
Tel.: 0162 – 454 978
E-mail: info@studiosiematic.nl

Verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, enz.).


I. Begripsbepalingen


De wetgever eist dat persoonsgegevens ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerkt worden (“rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”). Om dit te garanderen informeren we u over de afzonderlijke wettelijke begripsbepalingen die ook in deze privacyverklaring worden gebruikt:

1. Persoonsgegevens

1. „Persoonsgegevens“ zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna: “betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

2. Verwerking

„Verwerking“ is iedere bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

3. Beperking van de verwerking

„Beperking van de verwerking“ is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

4. Profilering

Profilering „Profilering“ is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

5. Pseudonimisering

„Pseudonimisering“ is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

6. Bestand

„Bestand “ is elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid.

7. Verwerkingsverantwoordelijke

„Verwerkingsverantwoordelijke“ is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

8. Verwerker

„Verwerker“ is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

9. Ontvanger

„Ontvanger“ is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

10. Derde

„Derde“ is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

11. Toestemming

De „toestemming“ van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.


II. Rechtmatigheid van de verwerking


De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als voor de verwerking een wettige basis bestaat. Deze wettige basis kan volgens artikel 6 lid 1 letter a – f AVG in het bijzonder zijn:

1. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

3. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

4. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

5. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;

6. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Onderstaand informeren we u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, b.v. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Wettelijk vereiste functionaris voor gegevensbescherming. We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld binnen ons bedrijf.

Studio SieMatic
De Waard 4
4906 BC Oosterhout
Nederland
Tel.: 0162 – 454 978
E-mail: info@studiosiematic.nl

(3) Indien u met ons contact opneemt per e-mail of via een contactformulier worden de door u opgegeven gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De in verband hiermee ingevoerde gegevens worden door ons gewist wanneer het opslaan niet meer noodzakelijk is of de verwerking wordt beperkt indien een wettelijke bewaarplicht bestaat. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor het verwerken van uw aanvraag en elke daaropvolgende order. De gegevensverwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR.

(4) Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik maken van gemachtigde dienstverleners or uw gegevens voor reclamedoeleinden wensen te gebruiken, informeren we u hieronder in detail over de betreffende procedure. Daarbij noemen we ook de vastgelegde criteria voor de opslagtermijn.

§ 2 Uw rechten

(1) U heeft jegens ons de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens over u:
– Recht op informatie,
– Recht op rectificatie of wissen,
– Recht op beperking van verwerking,
– Recht om bezwaar te maken tegen verwerking,
– Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

(2) Bovendien heeft u het recht bij een toezichthouder inzake de gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.

§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

(1) Bij enkel informatief gebruik van de website, dus als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie doet toekomen, verzamelen wij alleen die persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorzendt. Als u onze website wenst te bekijken, verzamelen we de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u op onze website attent te maken en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (wettelijke grondslag is art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG):
– IP-adres
– Datum en tijd van uw verzoek
– Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
– Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
– Toegangsstatus/HTTP-statuscode
– de overgedragen hoeveelheid gegevens
– website waarvandaan het verzoek komt
– Browser
– Besturingssysteem en zijn @Oberfläche
– Taal en versie van de browser.

(2) Aanvullend aan de hiervoor genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harddisk van de door u gebruikte browser gekoppeld worden opgeslagen en waardoor bepaalde informatie wordt doorgegeven aan de plaats die de cookie bezet (hier door ons). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overdragen naar uw computer. Ze dienen ertoe het internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en het functioneren hieronder wordt verklaard:
– tijdelijke cookies (zie b)
– permanente cookies (zie c).

b) Tijdelijke cookies worden automatisch gewist als u de browser afsluit. Hierbij horen in het bijzonder sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee we verschillende verzoeken van uw browser aan de onderlinge sessie kunnen toewijzen. Daardoor kan uw computer weer herkend worden als u naar onze website terugkeert. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser afsluit.

c) Permanente cookies worden automatisch na een vooraf bepaalde tijd die per cookie kan verschillen, gewist. U kunt de cookies via de instellingen van uw browser op ieder moment wissen.

d) U kunt uw browserinstellingen overeenkomstig uw wensen configureren en b.v. de acceptatie van cookies van derden of alle cookies afwijzen. Wij wijzen erop dat u eventueel niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken.

e) Wij gebruiken cookies om u bij vervolgbezoeken te kunnen identificeren indien u over een account bij ons beschikt. Anders zou u voor ieder bezoek opnieuw moeten inloggen.

f) Wij gebruiken cookies om vast te stellen of u via een bepaalde partnerdealer naar onze website komt en om u dan de weg terug naar uw dealer te vergemakkelijken.

g) De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser verzameld maar door uw Flash-Plug-in. Verder gebruiken wij HTML5 storage objects, die op uw apparaat worden achtergelaten. Deze objecten slaan de benodigde gegevens onafhankelijk van de door u gebruikte browser op en hebben geen automatische einddatum. Als u geen verwerking van Flash-cookies wenst, dient u daarvoor een add-on te installeren, b.v. „Better Privacy“ voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe-Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. Gebruik van HTML5 storage objects kunt u verhinderen door de privémodus van uw browser in te schakelen. Bovendien adviseren wij regelmatig uw cookies en browsergeheugen handmatig te wissen.

(4) Gebruik van Google Analytics:

a) Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gevormde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten bij het verdrag over de Europese Economische Ruimte vooraf verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te waarderen, om rapportages over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en internet te verrichten ten behoeve van de website-exploitant.

b) Het ten behoeve van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

c) U kunt het opslaan van cookies door de instelling van uw browsersoftware verhinderen; we wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien het verzamelen van de door de cookie samengestelde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

d) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp“. Daardoor worden IP-adressen verkort verder verwerkt, waardoor de koppeling aan een persoon kan worden uitgesloten. Voor zover uit de over u verzamelde gegevens link naar een persoon ontstaat, wordt dit ook direct uitgesloten en worden de persoonsgegevens daarmee direct gewist.

e) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderingsgevallen waarbij persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen heeft Google zich aan het EU-US Privacy Shield onderworpen, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De wettelijke grondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG.

f) Informatie over de derde-dienstverlener: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht gegevensbescherming: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, alsmede de privacyverklaring: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

g) Bovendien kunt u het gebruik van Google Analytics voor deze browser op deze website deactiveren door op deze Link te klikken. Daarbij wordt een opt-out-cookie in uw browser geplaatst. Wist u uw cookies in deze browser, dan moet u opnieuw op de link klikken.

(5) Gebruik van de Google Tag Manager

a) ) Wij gebruiken de Google TAG Manager voor aansturing van reclameactiviteiten. De Tag Manager verzamelt persoonsgegevens op uw eindapparatuur en geeft deze direct door aan andere op uw eindapparatuur opgenomen aanbieders van marketing, die deze overeenkomstig deze privacyverklaring verwerken. De TAG Manager zelf slaat hierbij deze gegevens niet op en draagt ze niet over. Er worden eventueel cookies geplaatst om de functionaliteit te garanderen. De TAG Manager is ook verantwoordelijk voor uw opt-out bij afzonderlijke aanbieders van marketing.

b) Informatie over de derde-aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Privacyverklaring: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

c) Wettelijke grondslag voor het gebruik van de Google TAG Manager is art. 6 lid 1 zin 1 letter b AVG. De TAG Manager is voor de functionaliteit van de pagina noodzakelijk.

(6) Integratie van Google Maps

a) Op deze website gebruiken we het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen we u interactieve kaarten direct op de website tonen en maken we u een gemakkelijk gebruik van de kaart-functie mogelijk.

b) Door het bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende onderzijde van onze website heeft bezocht. Bovendien worden de onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of Google een gebruikersaccount aanbiedt, via welk account u bent ingelegd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Wenst u de koppeling van uw profiel bij Google niet, dan moet u voor het activeren van de button uitloggen. Google slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt ze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of op behoefte gerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse vindt in het bijzonder plaats (ook voor niet-ingelogde gebruikers) voor het genereren van behoeftegerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht van bezwaar tegen de vorming van dit gebruikersprofiel, waarvoor u zich ter uitoefening van dit recht tot Google dient te wenden.

c) Meer informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en hun verwerking door de aanbieder van de plug-in ontvangt u in de hieronder aangegeven privacyverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in verband daarmee en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan de EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(7) Google remarketing:

a) We gebruiken de functie remarketing van Google Inc. („Google“). Deze functie dient ervoor bezoekers van de website ten behoeve van het Google reclamenetwerk op interesse toegesneden reclame-uitingen te presenteren. De browser van de websitebezoeker slaat z.g. cookies op, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken de bezoeker te herkennen als deze websites bezoekt die tot het reclamenetwerk van Google horen. Op deze sites kunnen de bezoeker dan reclamemededelingen worden gepresenteerd die betrekking hebben op inhouden die de bezoeker eerder heeft bezocht op websites die de remarketing functie van Google gebruiken. Volgens eigen opgave verzamelt Google bij dit proces geen persoonsgegevens. Wenst u de functie “remarketing van Google “ desondanks niet, dan kunt u deze in principe deactiveren door de betreffende settings via www.google.com/settings/ads in te stellen. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies voor interessegerichte reclamenetwerkactiviteiten deactiveren door de aanwijzingen te volgen via www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

b) Bovendien kunt u het gebruik van Google remarketing voor deze browser op deze website deactiveren door op deze Link te klikken. Daarbij wordt een opt-out-cookie in uw browser geplaatst. Wist u uw cookies in deze browser, dan moet u opnieuw op de link klikken.

c) Informatie over de derde-dienstverlener: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Privacyverklaring: www.google.de/intl/de/policies/privacy.


d) Wettelijke grondslag voor het gebruik van Google remarketing is art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG.

(8) Gebruik van Optinmonster

a) Deze website maakt gebruik van de software Optinmonster van Retyp LLC, Florida, Verenigde Staten, om gebruikers aanvullende informatie in zogenaamde layers te verstrekken of om klantonderzoek uit te voeren. Met de verkregen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en dat voor u als gebruiker interessanter maken. De wettelijke basis voor het gebruik is artikel 6, lid 1, zin 1, littera f DSGVO, of artikel 6, par. 1, blz. 1, littera a DSGVO indien het gaat om persoonlijke gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn ingevoerd. Gegevensverwerking in een derde land is gebaseerd op een contract voor gegevensverwerking.

b) Cookies worden voor deze evaluatie op uw computer opgeslagen. De verantwoordelijke persoon slaat de verzamelde informatie uitsluitend op zijn server op. U kunt de evaluatie aanpassen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies te verhinderen. Als u de opslag van cookies verhindert, wijzen wij u erop dat u deze website mogelijk niet volledig kunt gebruiken. Het verhinderen van de opslag van cookies is mogelijk via de instelling in uw browser.

c) U kunt het gebruik van de Optinmonster voor deze browser op deze website ook deactiveren door op deze Link te klikken. Een opt-out-cookie wordt dan opgeslagen in uw browser. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

d) Informatie over gegevensbescherming van derden is beschikbaar op optinmonster.com/privacy/

(9) Gebruik van ActiveCampaign

a) Deze website maakt gebruik van de ActiveCampaign-software van ActiveCampaign, Inc., Illinois, Verenigde Staten. ActiveCampaign biedt een marketingplatform die het klanten mogelijk maakt om hun klanten te bereiken (bijvoorbeeld per e-mail), om te begrijpen hoe hun klanten omgaan met die communicatie en andere content en om de marketing te kunnen afstemmen op de interesses van hun klanten. De wettelijke basis voor gebruik is artikel 6, lid 1, zin 1, littera f DSGVO of artikel 6 par. 1 blz. 1 littera a DSGVO in het geval van persoonlijke gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn ingevoerd. Gegevensverwerking in een derde land is gebaseerd op de Privacy Shield-overeenkomst www.privacyshield.gov/participant.

b) Cookies worden voor deze evaluatie op uw computer opgeslagen. De verantwoordelijke persoon slaat de verzamelde informatie uitsluitend op zijn server op. U kunt de evaluatie aanpassen door bestaande cookies te verwijderen en zo de opslag van cookies te verhinderen. Als u de opslag van cookies verhindert, wijzen wij u erop dat u deze website mogelijk niet volledig kunt gebruiken. Het verhinderen van de opslag van cookies is mogelijk via de instelling in uw browser.

c) U kunt het gebruik van de ActiveCampaign voor deze browser op deze website ook deactiveren door op deze Link te klikken. Een opt-out-cookie wordt dan opgeslagen in uw browser. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

d) Privacy-informatie van derden is beschikbaar op www.activecampaign.com/help/privacy-policy/

(10) Gebruik van CrazyEgg

a) Deze website maakt gebruik van de software CrazyEgg van het bedrijf CrazyEgg Inc., Californië, Verenigde Staten. We gebruiken de software om individuele bezoeken te registreren en om visueel te evalueren hoe u de website gebruikt. Gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen.
De wettelijke basis voor het gebruik is artikel 6, lid 1, blz. 1 littera f DSGVO.

b) Cookies worden voor deze evaluatie op uw computer opgeslagen. De verantwoordelijke persoon slaat de verzamelde informatie uitsluitend op zijn server op. U kunt de evaluatie aanpassen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies te verhinderen. Als u de opslag van cookies verhindert, wijzen wij u erop dat u deze website mogelijk niet volledig kunt gebruiken. Het verhinderen van de opslag van cookies is mogelijk via de instelling in uw browser.

c) U kunt het gebruik van CrazyEgg voor deze browser op deze website ook deactiveren door op deze Link te klikken. Een opt-out-cookie wordt dan opgeslagen in uw browser. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

d) Privacy-informatie van derden is beschikbaar op www.crazyegg.com/privacy

(11) Conversies bijhouden en remarketing Pinterest:

a) We gebruiken de remarketing- en conversie-trackingfunctie van Pinterest Europe Ltd., Ierland. Deze functie is ontworpen om op interesse gebaseerde advertenties te tonen aan bezoekers van de site via het Pinterest-netwerk. De browser van de websitebezoeker slaat zogenaamde “cookies” op: tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om de bezoeker te herkennen wanneer hij of zij Pinterest bezoekt. Op deze pagina’s kunnen bezoekers vervolgens advertenties te zien krijgen die betrekking hebben op de inhoud die de bezoeker eerder zocht op websites die de remarketingfunctie van Pinterest gebruiken.

b) U kunt ook het gebruik van de Pinterest-pixel voor deze browser op deze website deactiveren door op deze Link te klikken. Een opt-out-cookie wordt opgeslagen in uw browser. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

c) Privacy-informatie van derden is beschikbaar op policy.pinterest.com/en/privacy-policy

d) Rechtsgrondslag voor het gebruik van remarketing op Facebook is artikel 6, lid 1, zin 1, littera f DSGVO.

(12) remarketing Facebook:

a) Wij gebruiken de remarketing functie van Facebook Inc. („Facebook“). Deze functie dient ervoor bezoekers van de website ten behoeve van het Facebook reclamenetwerk op interesse toegesneden reclame-uitingen te presenteren. De browser van de websitebezoeker slaat z.g. cookies op, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken de bezoeker te herkennen als deze websites bezoekt die tot het reclamenetwerk van Facebook horen. Op deze sites kunnen de bezoeker dan reclamemededelingen worden gepresenteerd die betrekking hebben op inhouden die de bezoeker eerder heeft bezocht op websites die de remarketing functie van Facebook gebruiken. Volgens eigen opgave verzamelt Facebook bij dit proces geen persoonsgegevens. Wenst u de functie “remarketing van Facebook“ desondanks niet, dan kunt u deze in principe deactiveren door de betreffende settings via www.facebook.com/settings/ads in te stellen. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies voor interessegerichte reclamenetwerkactiviteiten deactiveren door de aanwijzingen te volgen via www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

b) Bovendien kunt u het gebruik van Google Analytics voor deze browser op deze website deactiveren door op deze Link te klikken. Daarbij wordt een opt-out-cookie in uw browser geplaatst. Wist u uw cookies in deze browser, dan moet u opnieuw op de link klikken.

(13) Gebruik van Matelso:

a) Onze website gebruikt een dienst van Matelso GmbH, Stuttgart. Deze maakt het ons mogelijk de effectiviteit van onze reclamemiddelen te optimaliseren doordat uw oproep bij ons aan een bepaald reclamemiddel kan worden toegewezen. Als u een door Matelso voor ons ingesteld telefoonnummer belt, wordt informatie over de oproep naar een door ons gebruikte webanalysetool (Google Analytics) overgebracht. Matelso leest verder door onze analysedienst geplaatste cookies of andere parameters van de door u bezochte website, bijvoorbeeld verwijzer, documentpad, externe user agent. De betreffende informatie wordt volgens onze aanwijzingen door Matelso verwerkt en op servers in de EU opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies door de instelling van uw browsersoftware verhinderen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functionaliteiten van deze website geheel zult kunnen gebruiken.

b) Bovendien kunt in het gebruik van Matelso voor deze browser op deze website deactiveren door op deze link klikken. Daarbij wordt een opt-out cookie in uw browser geplaatst. Als u uw cookies in deze browser wist, dan moet u nogmaals op deze link klikken.

c) De wettelijke basis voor het gebruik van Matelso is Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

d) Meer informatie vindt u op: https://www.matelso.de/privacy.

(14) Gebruik van Google Optimize:

1. Deze website maakt gebruik van Google Optimize. Deze analysedienst van Google Inc. stelt ons in staat om nieuwe varianten van de website bij een deel van de gebruikers uit te testen en draagt dus bij aan een verbetering van ons aanbod.

2. Google Optimize gebruikt cookies om gebruikers bij herhaalde bezoeken te herkennen en dus consistente versies weer te geven. De gegevens worden aan Google Analytics (zie deel over Google Analytics) doorgestuurd en daar voor analyse voorbereid. De rapporten zelf bevatten geen persoonsgegevens.

3. Deze gegevens worden naar Google-servers in de VS doorgestuurd. Fundamenteel hiervoor is de Privacy Shield-certificering van Google https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

4. U kunt het gebruik van Google Optimize op dit toestel en voor deze website uitschakelen via deze link. U dient dit voor uw eventuele andere toestellen te doen. In het algemeen kunt u cookies ook voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen, maar dan kan het zijn dat sommige functies van de website (en andere websites) niet meer correct functioneren.

5. Informatie over derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: www.google.com/analytics/terms/nl.html, privacyverklaring: www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html en privacybeleid: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(15) Afspraak maken met Acuity Scheduling

a) Deze website gebruikt de Acuity Scheduling-software van Squarespace, Inc., 225 Varick Street, 12th Floor, New York 10014. Acuity Scheduling biedt een online dienst aan om afspraken in te plannen. Daartoe worden cookies op uw computer opgeslagen en wordt informatie zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres verzameld. Dit geeft ons de mogelijkheid om u te herinneren aan gemaakte afspraken en u de mogelijkheid om het tijdstip te verschuiven of de afspraak af te zeggen.

b) De wettelijke grondslag voor het gebruik is art. 6 lid 1 sub a van de AVG in het geval van persoonlijke gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt en art. 6 lid 1 sub f voor de integratie van de plugins en hun gebruik van cookies. De verwerking van data in een derde land is gebaseerd op de Privacy Shield Agreement
www.privacyshield.gov/participant and the order processing guidelines https://www.squarespace.com/dpa.

c) Informatie over de derde partij die databescherming aanbiedt, vindt u op https://acuityscheduling.com/privacy.php.

(16) SatisMeter


a) Wij gebruiken Satismeter, een dienst van SatisMeter s.r.o., Česká 1113/1, Praag 5, 158 00, Tsjechië om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren volgens de NPS-methode.


b) Satismeter verwerkt de klantbeoordeling en geeft deze samen met het ActiveCampaign ContactID door aan ActiveCampaign.


c) In het kader van de handelsautomatisering is deze verwerking onderworpen aan de toestemming van de handelsautomatisering volgens art. 6 lid 1 letter a) van de DSGVO.


d) Nadere informatie: https://www.satismeter.com/privacy-policy/


§ 4 Het bewaren van persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze Facebook-fanpagina

Hieronder informeren we over het bewaren van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze Facebook-fanpagina.

(1) Exploitant en verantwoordelijkheid:

(a) De exploitant en verantwoordelijke van de fanpagina zijn Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland en SieMatic Möbelwerke GmbH & Co. KG, August-Siekmann-Strasse 1-5, 32584 Löhne, Duitsland (tel. +49 57 32 670, fax: +49 57 32 67 297). Verantwoordelijke partij van de fanpagina – en ook de verantwoordelijke persoon – is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

(b) De verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Studio SieMatic is als volgt te bereiken:

Studio SieMatic
De Waard 4
4906 BC Oosterhout
Nederland
Tel.: 0162 – 454 978
E-mail: info@studiosiematic.nl

(c) Het privacybeleid van Facebook is hier te vinden: https://www.facebook.com/policy.php
U kunt hier uw rechten aanvragen: www.facebook.com/help/contact/367438723733209

(2) Categorieën van persoonlijke gegevens:
Bij een bezoek aan de Facebook-fanpagina worden persoonsgegevens van de volgende categorieën verwerkt:
voor- en achternaam
geboortedatum
e-mailadres
Facebook-gebruikersnaam
reacties op de fanpagina

(3) Omvang en doel van de verwerking:
Facebook gebruikt persoonlijke informatie om de reclame te verbeteren die Facebook via zijn netwerk verspreidt. Verder maakt Facebook statistieken over het bezoek aan de fanpagina die ook aan ons beschikbaar worden gesteld. We gebruiken de verwerkte gegevens die door Facebook worden verstrekt om onze producten en diensten op de markt te brengen. We doen kennis op over het aantal bezoekers van onze fanpagina en over de profielgegevens die op Facebook worden gedeeld. Dit geeft ons de mogelijkheid om erachter te komen hoe succesvol onze fanpagina en onze lokale advertentiemaatregelen zijn. We willen onze producten en diensten specifieker promoten en functies aanbieden die interessant en nuttig kunnen zijn voor bezoekers van onze fanpagina. Tegelijkertijd ontvangen we geen directe kennis van de identiteit van de bezoeker van onze fanpagina, omdat de statistieken die we verstrekken alleen anoniem aan ons worden verstrekt. We hebben geen toegang tot de onderliggende gegevens.

(4) Rechtsgrond van gegevensverwerking:
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats voor reclame- en marketingdoeleinden. De rechtsgrondslag vloeit voort uit artikel 6, lid 1, lit. F van het GDPR.

(5) Gebruik van cookies en Insight:

(a) Voor de werking van onze Facebook-fanpagina gebruiken we de functie Insights of Facebook. Via deze functie ontvangen we anonieme statistische gegevens over de bezoekers van onze fanpagina. Voor dit doel worden cookies bij het gebruik van onze fanpagina op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf en de browser die u gebruikt. Ze verschaffen bepaalde informatie aan de instantie die de cookie plaatst (hier via Facebook). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om onze fanpagina gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(b) De fanpagina maakt gebruik van zogenaamde permanente cookies. De ingestelde cookie wordt na een periode van twee jaar automatisch verwijderd.

(c) Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van cookies door Facebook het cookiebeleid van Facebook: www.facebook.com/policies/cookies/

(6) Openbaarmaking van gegevens:
Het is mogelijk dat informatie die door Facebook Inc., gevestigd in de VS, op de Facebook-fanpagina is verzameld, buiten de Europese Unie wordt verwerkt. Facebook Inc. is onderworpen aan de Amerikaanse en EU-overeenkomst inzake gegevensbescherming “Privacy Shield” en moet voldoen aan de Europese vereisten voor gegevensbescherming.
Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door.

(7) Uw rechten:
(a) U hebt de volgende rechten met betrekking tot ons en Facebook met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:
– recht op informatie
– recht op rectificatie of verwijdering
– recht op beperking van de verwerking
– recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
– recht op dataportabiliteit

(b) U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

(c) Gebruikers van Facebook kunnen invloed hebben op de advertentie-instellingen (https://www.facebook.com/ads/preferences) van het Facebook-gebruikersaccount in hoeverre het gebruikersgedrag kan worden vastgelegd op onze Facebook-fanpagina. Meer informatie over uw rechten op Facebook kan worden verkregen via het volgende formulier: https://www.facebook.com/help/contact/367438723733209§ 5 Verwerkers
Onze serviceproviders (contractpartners) omvatten b.v. agentschappen, drukkerijen, callcenters, logistieke bedrijven, datacenters en leveranciers van advertenties, IT en analyseservices. Het is onze dienstverleners verboden uw gegevens te verwerken voor andere doeleinden dan die zijn overeengekomen. Contracten voor verwerking in opdracht (artikel 28 AVG) werden gesloten met deze dienstverleners.


§ 6 Bezwaar tegen of herroepen van de verwerking van uw gegevens

(1) Indien u toestemming voor de verwerking van uw gegevens heeft verleend, kunt u die te allen tijde herroepen. Deze herroeping beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons heeft uitgesproken.

(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens op een afweging van belangen baseren, kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking. Dat is in het bijzonder het geval als de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, wat door ons telkens bij de navolgende beschrijving van de functies wordt aangegeven. Bij het indienen van een dergelijk bezwaar verzoeken we u de redenen aan te geven waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden mogen verwerken zoals dat door ons is gedaan. Bij een gemotiveerd bezwaar van u controleren we de situatie en zullen hetzij de gegevensverwerking staken respectievelijk aanpassen, hetzij u onze dringende en voor bescherming in aanmerking komende redenen aangeven op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.

(3) Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt ons uw bezwaar kenbaar maken via de volgende contactgegevens:

Studio SieMatic
De Waard 4
4906 BC Oosterhout
Nederland
Tel.: 0162 – 454 978
E-mail: info@studiosiematic.nl

De Privacyverklaring berust op de huidige rechtsgrondslag. Het is van tijd tot tijd noodzakelijk de inhoud van deze privacyverklaring aan te passen voor toekomstig te verzamelen gegevens en evt. wijzigingen van de wet. Wij behouden ons daarom het recht voor deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Wij zullen de gewijzigde versie van de privacyverklaring eveneens op deze plaats publiceren. Als u ons weer bezoekt, zou u daarom de privacyverklaring opnieuw moeten doornemen.